Vés al contingut

L’Entitat

La nostra entitat s’anomena Centre Condal. Centre Ocupacional d’Artesania per a Joves amb Psicosis i Autisme, d’acord amb el previst en el decret 279/1987 del 27 d’agost pel qual es regulen els Centres Ocupacionals per a disminuïts i amb els estatuts de l’entitat titular.

El Centre està ubicat al carrer Muntaner 217-219, Principal segona 08036 de Barcelona.

El Centre está inscrit al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials de la Direcció General de Serveis Socials en el llibre de serveis i establiments, secció d’acolliment diürn amb el número de registre nº S02567, i amb data de 22/11/94.

Aquest Centre depèn de l’Associació Centre de Formació Professional Especial (CEPE), que consta inscrita a l’esmentat registre en el llibre d’entitats a la secció d’entitats d’iniciativa social amb el número de registre EO2067 i amb data 28/10/88.

La capacitat màxima del Centre es de 22 persones, podent ser modificada aquesta capacitat en funció de les necessitats objectives de la demanda, sempre que els recursos i les possibilitats de l’entitat Titular així ho permetin.

L’horari normal d’atenció als usuaris serà de 37.30 min. De dilluns a divendres en rim de jornada complerta des de les 9:00 fins les 16:30.

El Centre restarà tancat segons dicti el conveni i calendari anual de festes i vacances.