Omet al contingut

Política de Qualitat

Condal, entitat sense ànim de lucre i d’interès general, amb 40 anys de servei a persones amb discapacitats intel.lectuals i del desenvolupament greus, ha assolit el compromís d’implementar i garantir un model de Gestió de la Qualitat en tots els àmbits de l’organització, orientat a la satisfacció, des d’una dimensió biopsicosocial, de les seves necessitats , facilitant-los els suports que possibilitin el màxim nivell de participació i creixement en totes les activitats educatives, de treball, de consum, de lleure, comunitàries i de tipus domèstic que tipifiquen un model de vida socialment valorat.

Per tal d’assolir la nostra misió i valors, i tenint molt clar que els mateixos no podrien reeixir sense l’estreta col·laboració entre  famílies, tutors, professionals, administracions públiques i la pròpia ciutadania; l´Equip Directiu ha establert una  Política de la Qualitat que es fonamenta en els següents Principis o Eixos estratègics:

1. La satisfacció de la persona, és un objectiu imprescindible, permanent i prioritari. Totes les actuacions, doncs, han de partir d’una Planificació Centrada en la Persona que tingui en compte les seves necessitats, capacitats i potencialitats suports, barreres i restriccions personals i d’entorn, limitacions, temences, preferències, aspiracions , desigs i somnis, per tal d’ajudar-lo a construir un Projecte de Vida Propi. En definitiva, volem orientar la nostra  intervenció cap a l’atenció centrada en la persona valorant l’autonomia personal, reconeixent la diversitat, garantint respostes personalitzades i dirigint la intervenció social cap al desenvolupament personal i l’enfortiment de les xarxes familiars i comunitàries.

2. La Felicitat d’una persona amb discapacitat, d’acord amb l’OMS- CIF 2001 i la Convenció de 2006), entesa essencialment com una vivència de benestar subjectiu, i indicador màxim d’una vida de qualitat, juntament al benestar material, emocional i físic, el desenvolupament personal, els drets, les relacions interpersonals, la inclusió i l’autodeterminació; En definitiva, es compon dels mateixos elements i factors que són importants per a persones sense discapacitat.

3. Establir un grau de comunicació eficaç amb les persones que gaudeixen del nostre servei; eliminant els obstacles i barreres estructurals i funcionals, presents en un elevat percentatge d’usuaris, a través de potenciar l’adaptació a les seves necessitats i expectatives, conèixer i avaluar el seu nivell de satisfacció i poder, també, malauradament, elaborar restriccions en determinats processos d’autodeterminació derivades del principi de realitat, la preservació de la salut i la seguretat.

4. Aprofundir en un model d’organització sostenible, honest, transparent, innovador i humanista dels recursos personals on valors bàsics com la llibertat, la confiança, la responsabilitat, l’equitat,l’ètica en la intervenció , la dignitat, el respecte, l’autocrítica, el dissentiment creatiu, la iniciativa, la passió, la intuició i la racionalitat vagin definint un camí vers la millora contínua.

5. La nostra proposta de gestió pretén assumir el compromís i ser exemplars a promoure les transformacions necessàries per fer possible comunitats, entitats i llars on la igualtat entre dones, homes i altres persones amb identitats sexuals diverses convisquin des del respecte, l’equitat, la solidaritat, per ende, en entorns justos.

Es proposa impulsar plans d’igualtat a la nostra organització per avançar de manera decidida: Augmentar la presència de dones als òrgans de participació. Generar plans de formació en igualtat, especialment per a homes, fer seguiment de la bretxa salarial, processos de selecció no sexistes, plans contra la violència i abús a nenes i dones, especialment a les més vulnerables, mesures de conciliació, Atenció sanitària de qualitat, suport als drets sexuals i reproductiu

6. Transformació digital i innovació. Hem incorporat les  tecnologies digitals a la nostra gestió. Tecnologies de suport i creació que evitaran que aquest procés de transformació digital es converteixi en una bretxa més de discriminació.

Promocionem  tecnologies de suport i els avenços en la neurociència, com a  solucions en l’àmbit de l’accessibilitat cognitiva.

7. Gestió mediambiental i prespectiva Ecosocial. Promovent un trànsit just amb suports per a la millora dels nostres mitjans, processos i serveis respectuosos amb la cura del planeta.Estem compromesos en la incorporació d’accions  que maximitzin els beneficis cap a la societat i el medi ambient i en minimitzin els impactes negatius. 

8. Potenciació de les nostres xarxes i aliances. S’observa una tendència majoritària a la cooperació i el treball en xarxa entre les nostres organitzacions, establint  aliances en projectes de suport, dissenyant i  desplegant estratègies conjuntes al nostre entorn comunitari, aprofundint en el diàleg sobre causes compartides i en l’acció conjunta amb diversos agents.

La cooperació entre organitzacions, projectes compartits i experiències d’intercanvi davant del tradicional enfocament d’entitats independents i aïllades entre si, augmenta la nostra incidència i influència social.

La nostra adherència projectes comúns ens ajudarà a mantenir la identitat i sentit de pertinença en la interacció amb altres, així com enriquir-la, com a entitats socials de base familiar associativa i obertes a la societat.

Les àrees més rellevants d’acció són: la defensa de drets, accions transversals de formació i innovació, i la  comunicació i visibilització social. 

9. Realitzar sistemàticament mesuraments i registres de la qualitat , recollits de la informació i anàlisi de dades obtingudes dels qüestionaris. Aquesta praxi ha de permetre identificar oportunitats de perfeccionament i millora, tot orientant esforços a la prevenció i en última instància a l’optimització.

10. Potenciar el factor de progrés humà, ja que la qualitat en una Organització “entre i per a persones” només pot aconseguir-se creant espais de comunicació, intercanvi, diàleg , participació i escolta actives i treball cooperatiu d’equip on hi flueixin l’aprenentatge mutu, la visió i el coneixement compartits i els potencials creatius de tothom.

11. Proporcionar formació, capacitació i informació, planificada i permanent .La capacitació i la gestió del talent a tots els nivells de l’organització és la clau. Hem Incorporat nous rols professionals com els tecnològics i de creativitat. Potenciem  xarxes d’aprenentatge i gestió del coneixement.

Entenem que tot el nostre col·lectiu, a tots els nivells ,necessita grans dosis de requalificació. es per això que aprofundim en la gestió del coneixement com a proposta de valor.

12. Integrar els proveïdors, les persones de pràctiques, les Associacions sense ànim de lucre del districte i les diferents organitzacions col·laboradores en el compromís de la qualitat.

13. Compromís de compliment legal amb els requisits aplicables des de la perspectiva de la persona.

L´Equip Directiu desitja transmetre la transcendència de l’adequada comprensió, implantació i actualització d’aquesta Política en tots els nivells i funcions de l’Entitat i es compromet a proporcionar els recursos adequats per al seu desenvolupament i implantació i a efectuar el corresponent seguiment d’eficàcia.Així mateix, hem elaborat plans i mesures relacionades amb les condicions laborals i salarials, així com amb la conciliació de la vida laboral i familiar, que afavoreixin més l’estabilitat de la nostra plantilla i la qualitat tècnica dels professionals. l’estabilitat laboral és fonamental per mantenir la motivació dels nostres treballadors, atès que es genera un sentiment de pertinència amb l’empresa i n’augmenta el rendiment en sentir que forma part d’un projecte, així com un compromís amb la tasca que duem a terme.